Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalno – merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18

W dniu 18 kwietnia 2018 r. zakończyła się ocena formalno – merytoryczna (która trwała od dnia 13 kwietnia 2018 r.) projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok – etap I: zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Powyższy projekt został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalno – merytorycznej, tj. spełnił kryteria formalne, horyzontalne oraz specyficzne i otrzymał co najmniej 50% (tj. 20,5 pkt) maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas oceny formalno – merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). Następnie projekt zostanie przekazany do oceny środowiskowej.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 416 996,79 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 493 818,85 PLN.

Załącznik:

Projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny formalno – merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18