Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalno–merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

w dniu 1 października 2018 r. zakończono ocenę formalno–merytoryczną projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 22 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 200 000,00 PLN).

Kwota dofinansowania 24 projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalno – merytorycznej wynosi 93 051 716,98 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 118 632 236,92 PLN.

Lista projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalno–merytorycznej.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.