Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosku złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 15 listopada 2016 r. zakończyła się ocena formalna wniosku złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra wynosi 35 600 000,00 PLN (31 411 764,71 PLN wynoszą środki z EFRR, 4 188 235,29 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (3 560 000,00 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 sierpnia 2016 r. i zakończył się w dniu 31 października 2016 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 31 999 999,65 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 37 908 929,42 PLN.

Wniosek złożony w ramach ww. konkursu uzyskał pozytywny wynik po ocenie formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Załącznik:

Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej