Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

w dniu 4 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych- ZIT Zielona Góra  wynosi 4 952 762,94 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 495 276,29 PLN).

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach ww. konkursu uzyskał pozytywny wynik po ocenie formalnej i  zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

Lista  - wniosek oceniony pozytywnie w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16