Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16.

Szanowni Państwo,

w dniu 2 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Konkursu Nr 04.04.03-IZ.00-08-K01/16 Oś Priorytetowa 4  „Środowisko i kultura”, Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałanie 4.4.3 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra”, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 94 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.3 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra” wynosi 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach ww. konkursu uzyskał pozytywny wynik po ocenie formalnej i  zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

 

Załącznik:

Lista – wniosek pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej