Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

 

W dniu 23 grudnia 2016 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 8 grudnia do 23 grudnia 2016 r.)  wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji
w miastach,
Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

 

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 14 980 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 498 000,00  PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 października 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 listopada 2016 r. )  wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej.  Kwota dofinasowania pozytywnie ocenionego projektu pod względem formalnym wynosi 4 541 469,69 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 5 343 519,32 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/16.  

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.