Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

w dniu 2 maja 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego
w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra; kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  -  ZIT Zielona Góra; wynosi 3 400 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 340 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 916 723,48 PLN, natomiast całkowita wartość projektu to 3 431 439,39 PLN.

Złożony wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację formalną i zostanie przekazany do (Instytucji Pośredniczącej ZIT) w celu weryfikacji pod kątem zgodności ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Ponadto, informujemy, iż IZ RPO–L2020 odstąpiła od przeprowadzenia weryfikacji OOŚ przed podjęciem decyzji o wyborze do dofinansowania dla projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, a których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja OOŚ zostanie przeprowadzona po decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego
w sprawie dofinansowania projektów (czyli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy dane dotyczące wniosku, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej w ramach ww. konkursu.

 

Lista wniosków