Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 13 września 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 22 666 666,67 PLN (20 000 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 2 666 666,67 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (2 266 666,67 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 28 lipca 2017 r. i zakończył się w dniu 4 sierpnia 2017 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 6 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła 16 910 642,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosiła 20 049 735,18 PLN.

Dwa projekty zostały wycofane na etapie oceny formalnej, ze względu na brak możliwości przedłożenia przez Beneficjenta zatwierdzonego Programu Rewitalizacji. W związku z powyższym, pozytywnie pod względem formalnym, zostały ocenione cztery projekty. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 14 003 725,93 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 16 677 018,11 PLN.

Wnioski, które uzyskały pozytywny wynik po ocenie formalnej zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Załącznik:

Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej