Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.03-IZ.00-08-P01/16

Szanowni Państwo,

w dniu 10 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.03-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 – Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy - ZIT Zielona Góra,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy - ZIT Zielona Góra wynosi 26 257 062,20  PLN.

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 21 września 2016 r. wezwanie do złożenia wniosków (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r. i trwał do dnia 31 października 2016 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie pn. „Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi”. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 26 257 062,17 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 36 726 496,42 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej.