Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/16

Szanowni Państwo,
w dniu 18 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/16, Osi Priorytetowej 5 – Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 42 784 498,41 PLN ze środków EFRR (dodatkowo projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym mogą uzyskać łącznie kwotę 1 640 000,00  PLN ze środków budżetu państwa)[1].

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 16 listopada 2016 r. wezwanie do złożenia wniosków wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 7 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 32 058 320,74 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 33 896 848,49 PLN.

Wszystkie złożone w ramach wezwania wnioski o dofinansowanie pozytywnie przeszły ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 32 058 320,74 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 33 896 848,49 PLN.

Lista wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.