Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16

Szanowni Państwo,
w dniu 19 sierpnia 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16, Osi Priorytetowej 5 – Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).
Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 115 000 000,00 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 22 czerwca 2016 r. wezwanie do złożenia wniosków (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 5 sierpnia 2016 r. - zgodnie z wezwaniem do złożenia wniosków termin zakończenia naboru planowany był na dzień 16 sierpnia 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 13 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 95 912 409,34 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 103 476 661,03 PLN.

Wszystkie złożone w ramach wezwania wnioski o dofinansowanie pozytywnie przeszły ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 95 912 409,34 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 103 476 661,03 PLN.

Lista wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej