Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach wezwania Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16

Szanowni Państwo,

w dniu 7 września 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16, Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom  naturalnym i ich skutkom, Typ II – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 87 – Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu o raz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom  naturalnym i ich skutkom, Typ II – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wynosi 12 193 830,00 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 22 czerwca 2016 r. wezwanie do złożenia wniosków (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 18 sierpnia 2016 r. - zgodnie z wezwaniem do złożenia wniosków termin na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i zakończył się w dniu 1 sierpnia 2016 r., natomiast dla projektu pn. Kiełcz - budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000-424+500 rozpoczął się w dniu 1 sierpnia 2016 r. i zakończył się w dniu 30 września 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej
i papierowej - 2 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 460 123,51 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 10 815 781,34 PLN.

Wszystkie złożone w ramach wezwania wnioski o dofinansowanie pozytywnie przeszły ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 10 460 123,51 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 10 815 781,34 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej.