Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo,

w dniu 6 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Konkursu Nr 09.03.01-IZ.00-08-K02/16, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie
9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”, kategoria interwencji 52 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem, I typ projektu „Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną”.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” wynosi 23 206 233,38 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 320 623,33 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej (24 wnioski) wynosi 55 914 961,75 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 71 600 033,12 PLN.

 

Załącznik:

Lista – wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej

 

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.