Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 (II runda).

Szanowni Państwo,

 

w dniu 23 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do II rundy w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 59 332 040,00 PLN (52 351 800,00 PLN wynoszą środki z EFRR,  6 980 240,00 PLN wynoszą środki z budżetu państwa), w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (5 933 204,00 PLN).

 

 Konkurs został podzielony na trzy rundy konkursowe. II runda konkursowa trwała od dnia 1 września 2016 r. do  dnia 28 października 2016 r. Do II rundy konkursowej wpłynęło – w wersji elektronicznej
i papierowej – 6 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów po ocenie formalnej wynosi 23 935 827,55 PLN, natomiast całkowita wartość wynosi 28 305 041,18 PLN.

 

Wszystkie wnioski o dofinansowanie, złożone w ramach II rundy ww. konkursu uzyskały pozytywny wynik po ocenie formalnej i  zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

W dniu  8 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję
o przyznaniu dofinansowania dla 6 projektów złożonych w ramach I rundy ww. konkursu. Łączna kwota dofinansowania projektów wyniosła 34 107 903,03 PLN (w tym 30 095 208,58 PLN – środki pochodzące z EFRR oraz 4 012 694,45 PLN – środki pochodzące z budżetu państwa).

Załącznik:

Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej (II runda konkursowa).