Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16.

Szanowni Państwo,

w dniu 25 października 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 18 133 333,32 PLN (środki z EFRR wynoszą 16 000 000,00 PLN natomiast środki z budżetu państwa wynoszą 2 133 333,32 PLN), w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 813 333,32 PLN).

 Konkurs został podzielony na trzy rundy konkursowe. I runda trwała od dnia 30 czerwca 2016 r. do  dnia 31 sierpnia 2016 r. W ramach I rundy wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 6 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość  wnioskowanego dofinansowania wynosi 34 107 903,03 PLN, wartość kwalifikowalna wynosi 40 126 944, 98 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 41 460 188,71 PLN.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie, złożone w ramach I rundy ww. konkursu uzyskały pozytywny wynik po ocenie formalnej i  zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Załącznik:

Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej