Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16.

Szanowni Państwo,

W dniu 13 grudnia 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, Typ I: Udostępnianie zasobów przyrodniczych, Typ II: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Typ III: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających
do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 14 664 650,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 466 465,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 31 października 2016 r.) wpłynęły – w wersji elektronicznej i papierowej – 2 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania dla 2 złożonych wniosków wyniosła 12 613 966,62 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  14 839 960,80 PLN.

Wnioski, które zostały złożone w ramach konkursu przeszły pozytywnie ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 12 238 726,54 PLN, natomiast całkowita ich wartość to 14 619 901,90 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie  zweryfikowane na etapie oceny formalnej.

 


[1] Ostateczna kwota alokacji przeznaczona na konkurs zależy od kursu euro obowiązującego na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie projektu i może ulec zmianie.