Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16.

Szanowni Państwo,

 

w dniu 23 czerwca 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych,
94 - Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 30 000 000,00[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 000 000,00 PLN).

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się
w dniu 30 września 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 36 wnioski
o dofinansowanie
. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 164 445 237,05 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 204 070 829,00 PLN.

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 31 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym wynosi 144 418 791,45 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 180 470 579,68 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.