Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16.

Szanowni Państwo,

             w dniu 13 września 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ I: Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego,

kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 88 – Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom wynosi 11 465 844,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs  tj. 1 146 584,40 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 15 lipca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 7 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 14 170 518,04 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  16 683 812,70 PLN.

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 4 wnioski. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 2 534 401,65 PLN, natomiast jego całkowita wartość to 2 982 264,00 PLN.

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie
i negatywnie ocenione na etapie oceny formalnej.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych

Lista wniosków negatywnie ocenionych