Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 21 grudnia 2016 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 8 grudnia do 21 grudnia 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 40 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00  PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 października 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 listopada 2016 r.)  wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 3 wnioski o dofinansowanie. Ocenę formalną pozytywnie przeszły 2 wnioski (jeden wniosek został wycofany przez Beneficjenta). Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym wynosi 6 250 455,50 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 6 250 455,50 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków które uzyskały pozytywny wynik podczas oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16  

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.