Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16.

Szanowni Państwo,

w dniu 15 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 12 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 200 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r. i trwał do dnia 17 października 2016 r.) wpłynęły  - w wersji elektronicznej i papierowej – 3 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 5 938 823,93 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  7 299 821,84 PLN.

Wszystkie złożone w ramach konkursu wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 5 938 823,93 PLN, natomiast jego całkowita wartość to 7 299 821,84 PLN.

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie i negatywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej.