Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 18 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski, Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 2 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 200 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 lipca 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 sierpnia 2016 r. i trwał do dnia 31 października 2016 r.) wpłynęły
 - w wersji elektronicznej i papierowej – 3 wnioski o dofinansowanie, z czego 1 wniosek został złożony po terminie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania dla 2 złożonych wniosków wyniosła 2 648 922,37 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  5 077 072,98 PLN.

Wnioski, które zostały złożone w ramach konkursu w terminie przeszły pozytywnie ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 2 648 922,37 PLN, natomiast całkowita ich wartość to 5 077 072,98 PLN.

W zamieszczonych tabelach prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej.