Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15.

Szanowni Państwo,

w dniu 12 września 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna –ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 14 150 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 415 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia
31 marca 2016 r., jednak w dniu 15 marca 2016 r. został przez ZWL wydłużony do dnia
31 maja 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej – 4 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła  12 884 044,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 17 096 050,74 PLN. Wszystkie złożone w ramach konkursu wnioski pozytywnie przeszły weryfikację wstępną (II etap konkursu).

Ocenę formalną (III etap konkursu) pozytywnie przeszedł 1 wniosek. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wyniosła 1 721 892,05 PLN, natomiast jego całkowita wartość to 2 670 705,60 PLN.

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie
i negatywnie ocenione na etapie oceny formalnej jak również listę wycofanych wniosków

Wnioski pozytywnie ocenione

Wnioski negatywnie ocenione

Wnioski wycofane