Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

w dniu 7 marca 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 78 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej
  • 79 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej ).

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 17 czerwca 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów – I etap konkursu – rozpoczął się w dniu 30 lipca 2015 r. i trwał do dnia 30 września 2015 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 43 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 75 745 163,36 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 93 121 595,47 PLN.

Podczas weryfikacji wstępnej, stanowiącej II etap konkursu, do oceny formalnej zakwalifikowały się 42 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 73 958 327,32 PLN (przy łącznej całkowitej wartości projektów – 90 535 938,67 PLN).

Ocenę formalną (III etap konkursu) pozytywnie przeszło 35 wniosków. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 54 209 608,84 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 67 302 152,19 PLN.

Ponadto, informujemy, iż IZ RPO–L2020 odstąpiła od przeprowadzenia weryfikacji OOŚ przed podjęciem decyzji o wyborze do dofinansowania dla projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, a których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja OOŚ zostanie przeprowadzona po decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania projektów (czyli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie i negatywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej.

Lista pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15