Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 - II runda konkursowa

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w ramach rundy II, w odpowiedzi na konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (II Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP) wpłynęło 10 projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej.

Ocena formalna zakończyła się 27 grudnia 2016 r.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie 10 projektów, które zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 4 347 054,81 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 3 138 685,41 PLN

Załącznik:

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej.