Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 18 października 2016 roku zakończyła się ocena formalna 19 wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach I rundy konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (II Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP).

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 17 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 7 493 308,59 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 5 505 537,05 PLN.

Negatywnie oceniono 2 wnioski.

Załączniki:

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej.

Lista projektów negatywnych po ocenie formalnej