Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 23 czerwca 2017 roku zakończyła się ocena formalna 1 wniosku aplikacyjnego złożonego w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, III Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

W związku z powyższym przedstawiamy wniosek, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

Pozytywnie zweryfikowano 1 wniosek

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanego wniosku wynosi 2 186 000,00 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 1 838 550,00 PLN.

Załącznik:

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej