Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem 5 sierpnia 2016 r. oceny formalnej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, I Typ projektuPromocja gospodarcza regionu, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik po ocenie formalnej i  zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Na etapie oceny formalnej pozytywnie oceniono i przekazano do oceny merytorycznej wszystkie wnioski, które zostały złożone na Konkurs. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wniosków wynosi 7 257 217,34 PLN.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 7 330 522,61 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 7 257 217,34 PLN.

Załączniki:

Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej.