Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18

Szanowni Państwo,

9 października 2018 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ II Zakup taboru),

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 27 – Tabor kolejowy.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ II Zakup taboru) wynosi 35 706 763,06 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 35 706 763,06 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 43 085 781,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.