Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej projektów złożonych w ramach naboru w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17.

Szanowni Państwo,

w dniu 13 listopada 2017 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach Wezwania Nr 09.03.01-IZ.00-08-P01/16, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 8 425 875,21  PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej (6 wniosków) wynosi 8 417 081,28 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 10 922 503,29 PLN.

Załącznik:

Lista – wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.