Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 20 grudnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 13 grudnia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.) wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 – Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, 

Typ I: Udostępnianie zasobów przyrodniczych,
Typ II: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,
Typ III: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 14 664 650,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 466 465,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 2 wnioski, które zostały przekazane do oceny merytorycznej. Na etapie oceny merytorycznej oba wnioski uzyskały pozytywny wynik tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej i otrzymały co najmniej 19,80/33 pkt.

Następnie projekty zostały przekazane do oceny zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra, która zakończyła się pozytywną oceną 2 projektów. Projekty spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę projektów pozytywnie ocenionych po ocenie merytorycznej i ocenie zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16