Zakończenie naboru wniosku w ramach wezwania RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17

Szanowni Państwo,

w dniu 4 października 2017 r. do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął wniosek pt. „Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów” w ramach wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 7 350 000,00 PLN[1].

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 6 577 445,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 7 622 281,61 PLN.

Wniosek złożony w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.