Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach Wezwania RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/18

W dniu 21 marca 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne). Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosków, nabór projektów trwał do dnia 23 marca 2018 r.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi
45 611 000,00 PLN[1].

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla 4 złożonych projektów wynosi 45 611 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 57 053 755,73 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/18
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.