Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17

W dniu 18 sierpnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 6 350 627,83  PLN[1]. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 27 września 2017 r. i zakończył się w dniu 18 października 2017 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 7 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi 7 338 800,48 PLN, natomiast całkowita wartość złożonych projektów wynosi 12 444 698,34 PLN.

Lista złożonych wniosków

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.