Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach wezwania nr RPLB.05.01.03-IZ.00-08-P01/16

W dniu 31 października 2016 r. do Departamentu Programów Regionalnych w odpowiedzi na  wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.03-IZ.00-08-P01/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 – Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy - ZIT Zielona Góra,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne), wpłynął wniosek pn. „Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi”.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla  Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy - ZIT Zielona Góra wynosi 26 257 062,20 PLN

Lista złożonych wniosków