Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/16

W dniu 16 listopada 2016 r. do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęło 7 wniosków w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/16 (termin zakończenia naboru zgodnie z wezwaniem do złożenia wniosków planowany był na dzień 22 listopada 2016 r.)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 – Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 42 784 498,41 PLN ze środków EFRR (dodatkowo projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym mogą uzyskać łącznie kwotę 1 640 000,00  PLN ze środków budżetu państwa)[1].

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 16 listopada 2016 r. wezwanie do złożenia wniosków  wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 7 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 32 058 320,74 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 33 896 848,49 PLN.

Lista złożonych wniosków II 5.1.1 - 16.11.2016 r.


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.