Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16

Szanowni Państwo,
w dniu 5 sierpnia 2016 r. do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął ostatni wniosek w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16 (termin zakończenia naboru zgodnie z wezwaniem do złożenia wniosków planowany był na dzień 16.08.2016) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 – Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 115 000 000,00 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 22 czerwca 2016 r. wezwanie do złożenia wniosków (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 13 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 95 912 409,34 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 103 476 661,03 PLN.

Lista wniosków