Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18

Szanowni Państwo,

w dniu  28 września 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ II Zakup taboru),

kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 27 – Tabor kolejowy.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ II Zakup taboru) wynosi 35 706 763,06 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 31 lipca 2018 r. i zakończył się w dniu 28 września 2018 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie.

 Wartość wnioskowanego dofinansowania dla złożonego projektu wynosi 35 706 763,06 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 43 085 781,00 PLN.

Wniosek złożony w ramach Wezwania Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18