Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo!

           W dniu 7 sierpnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Kogeneracja,, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

16 – Wysokosprawna Kogeneracja i centralne ogrzewanie

            Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 14 000 000,00  PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 400 000,00 PLN).

            W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 26 czerwca 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 lipca 2018 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 2 wnioski o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów wynosi 5 018 403,06 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi 10 040 490 PLN.

 

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/18

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.