Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15

W dniu 15 lutego 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego
Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT; kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 51 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 12 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 200 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 26 wniosków
o dofinansowanie
. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 43 535 030,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 69 225 689,08 PLN.

Lista złożonych wniosków dla Działania 9.3