Przejdź do komentarzy

Zakończenie I rundy naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16

W dniu 31 sierpnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków do I rundy konkursowej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 18 133 333,32 PLN (środki z EFRR wynoszą 16 000 000,00 PLN natomiast środki z budżetu państwa wynoszą 2 133 333,32 PLN), w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 813 333,32 PLN). I runda konkursowa trwała od dnia 30 czerwca 2016 r. do  dnia 31 sierpnia 2016 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej -
6 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 34 118 953,15 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 41 460 188,71PLN.

 

Lista złożonych wniosków