Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16

W dniu 11 stycznia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 4 893 429,80 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (489 342,98 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 4 stycznia 2017 r. i zakończył się w dniu 11 stycznia 2017 r.  W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 4 889 323,18 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 7 580 346,07 PLN.

Złożone wnioski

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe
do zakontraktowania.