Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 17 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu
Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra; kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra; wynosi 4 952 762,94 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 495 276,29 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 4 927 224,93 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 7 580 346,07 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16