Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 31 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu
Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
53 - Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi 4 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 400 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 21 czerwca 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 22 lipca 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej – 2 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 421 073,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 4 024 792,10 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/16