Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/17

W dniu 29 września 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra wynosiła 500 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (50 000,00 PLN).

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 22 września 2017 r. i zakończył się w dniu 29 września 2017 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs nie wpłynął (w wersji elektronicznej i papierowej) żaden wniosek o dofinansowanie.