Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16

W dniu 31 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu
Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie
4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 - Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, wynosi 14 664 650,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 466 465,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 24 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 2 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 12 613 966,62 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 14 839 960,80 PLN.