Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 30 września 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra (II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 94 - Ochrona, rozwój
i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra (II typ projektu) wynosi 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się
w dniu 30 czerwca 2016 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 9 925 050,08 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 11 751 559,50 PLN.

Lista wniosków