Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16

W dniu 30 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych,
94 - Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa,
95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu) wynosi 30 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 36 wnioski o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 164 445 237,05 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 204 070 829,00 PLN.

Lista złożonych wniosków