Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo,

w dniu 15 lipca 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego
Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie
4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom,Typ I: Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 88 – Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie,
w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkomwynosi 11 465 844,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs  tj. 1 146 584,40 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 7 wniosków
o dofinansowanie
. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 14 170 518,04 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 16 683 812,70 PLN.

 

Załącznik:

Lista złożonych wniosków 4.1_19.07.2016