Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/18

Szanowni Państwo!

            W dniu 3 sierpnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/18 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2. Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy      poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

           Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 4 500 000,00  PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (450 000,00 PLN).

           W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 26 czerwca 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 27 lipca 2018 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 4 036 631,36 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 8 014 450,68 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/18

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.