Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/16

W dniu 5 grudnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. (I typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji) oraz 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. (I typ projektu) wynosi 14 980 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 498 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 października 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 listopada 2016 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek
o dofinansowanie
. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 4 541 469,69 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 5 343 519,32 PLN.